odznaka PTTK Sprawny na szlaku

artykuł informacyjny: odznaka turystyczna PTTK „Sprawny na szlaku ” strona 1/1

aktualizacja / 26.09.2022 r

W maju bieżącego roku na swojej stronie zamieściłem artykuł promujący odznakę turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”. Odznakę dedykowaną dla osób niepełnosprawnych i starszych, mającą za zadanie ich aktywizację poprzez uprawianie turystyki pieszej, zachęcając do pozostania aktywnym, do rehabilitacji poprzez ruch. Odznaka ważna i z pięknym przesłaniem.

Tym bardziej wielka szkoda że muszę pisać te słowa – krytyczne, wręcz naganne dla organu PTTK odpowiedzialnego za zabezpieczenie rzeczy wydawałoby się oczywistej w chwili jej powołania – to jest samych odznak. Osobiście zdobyłem już stopień brązowy i srebrny, a od czasu publikacji ukończyłem również stopień złoty i tu zaczęły się problemy. Okazuje się że odznaka „Sprawny na szlaku” funkcjonuje od strony założeń programowych, ale odznak złotych zwyczajnie nie ma i na teraz nie będzie do końca 2022 roku.

Jako osoba która sama zachęcała do zbierania kolejnych stopni tej odznaki, czuję się zobowiązany poinformować o tym fakcie, by osoby które zapoznały się z moim artykułem i rozpoczęły zbieranie tej odznaki nie czuły się wprowadzone w błąd. Ten bowiem leży po stronie PTTK. Wynikła sytuacja, postawa PTTK, jest tu co najmniej naganna i z całą pewnością absolutnie niedopuszczalna. O ewentualnych zmianach, pojawieniu się (lub nie) wyższych stopni rzeczowej odznaki w miarę możliwości będę informował na stronie, w nagłówku poniższego artykułu.

.

Tytułem wstępu…

Jedną z niebezpiecznych pokus dla osób z różnego typu ograniczeniami fizycznymi, narzuconymi przez choroby czy to wypadek, jest zamknięcie się w kręgu własnych problemów i cierpienia. Takie zamknięcie pociąga za sobą nader często rezygnację z wszelkiej aktywności ruchowej, co tylko pogarsza sprawę, napędzając spiralę negacji emocjonalnej, radykalnie pogarszając również szybko stan fizyczny. To szalenie ważne aby zawsze i pomimo wszystko, wbrew ograniczeniom, wbrew wręcz bólowi zarówno temu fizycznemu, jak i psychicznemu, pozostać możliwie jak najbardziej i jak najdłużej aktywnym. Walczyć aby te granice naszych możliwości stale przesuwać w przód sięgając coraz dalej i śmielej.

To bowiem jedyna droga która nie tylko pomaga zachować ciało w lepszej formie, ale przede wszystkim czyni życie pełniejszym, piękniejszym, radośniejszym. Odsuwa od nas mroczne myśli, otwiera na ludzi i świat. Ktoś może powiedzieć, jasne łatwo się mówi – zgodziłbym się z taką osobą gdyby nie fakt że sam tą ścieżką podążam – ścieżką walki, o każde wyjście, o powrót na szlak, o możliwość czerpania z piękna natury i szerzej świata. Właśnie dlatego wiem jak bardzo pozytywnie wpływają one na utrzymanie choroby w ryzach, na poprawę własnej samooceny, oraz zachowanie psychicznej równowagi. Warto o to walczyć, nie warto natomiast na pewno trwonić naszego czasu na żal, bo to nasz czas i innego już nie będzie.

Warto walczyć o powrót na szlak, o każdy kolejny dzień w którym możemy czerpać z piękna otaczającego nas świata – nie warto natomiast trwonić naszego czasu na żal, bo to nasz czas i innego już tu nie będzie… / na obu zdjęciach autor, tu od lewej: sławna ławeczka na wybitnie widokowej Ochodzitej w Beskidzie Śląskim, nieopodal Przełęczy Koniakowskiej / …na krawędzi Hali Radziechowskiej, Beskid Śląski

W to wszystko bardzo pięknie wpisuje się ustanowiona przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK czterostopniowa odznaka Turystyczna PTTK „Sprawny na szlaku”. Odznaka która właśnie ma za zadanie aktywizację osób niepełnosprawnych, ale i osób starszych, zachęcając do turystyki pieszej, do regularnego ruchu, do pozostania jak najdłuższej aktywnym. Zasady zdobywania odznaki zostały maksymalnie uproszczone, tak aby zminimalizować formalne wymagania względem takich osób. Może ją zdobyć każda osoba, również nie będąca członkiem PTTK. Z doświadczenia wiem jak miłym jest to uzupełnieniem naszych starań, naszych czasem niełatwych, choć zawsze pięknych wędrówek.

Poniżej znajdziecie regulamin odznaki PTTK „Sprawny na szlaku”, jak i listę oddziałów zajmujących się jej weryfikacją. Regulamin odznaki nie określa w sposób sztywny metody prowadzenia kroniki przejść, może to być klasyczna książeczka GOT PTTK, ale też i samodzielnie wykonana kronika, ważne aby znalazły się w niej wymagane regulaminem dane w tym potwierdzenia przejścia danej trasy, czy to w postaci zdjęć, czy to pieczątek z obiektów znajdującej się na niej. Dla ułatwienia dodaję więc jako przykładową, na końcu artykułu, kronikę stworzoną przeze mnie, jej wypełniony przykład i czyste karty do pobrania. Gorąco zachęcam do jej zdobywania, sam również uczestniczę w tym programie, przede wszystkim jednak zachęcam do pozostanie aktywnym.

Tylko stawiając czoło własnym ograniczeniom, walcząc o jak najpiękniejsze wypełnienie każdej chwili życia, nie pozwalamy aby choroba, tlący się wewnątrz żal czy ból, zdominowały nasze myśli, zamykając nas w kręgu złych emocji i negacji sensu walki.

Odznaka Turystycznej PTTK „Sprawny na szlaku”

Na wniosek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r. ustanowiło Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”, a jej wzory określa załącznik do regulaminu. Może ją zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.

Zapraszamy do popularyzacji odznaki „Sprawny na Szlaku”.

Celem Odznaki jest zachęcenie osób dotkniętych niepełnosprawnością do aktywności turystycznej, do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnością, propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.

Regulamin odznaki turystycznej PTTK „Sprawny na szlaku”

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”, zwaną dalej „Odznaką”.
 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne oraz propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.
 3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.
 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przekazuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 5. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Jej wzory określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony, ale zdobyć można nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym.
 7. Odznakę można zdobywać na dowolnych szlakach turystycznych, ścieżkach krajoznawczych i przyrodniczych wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od ukończenia 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia brązowego.
 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych jednodniowych wycieczek grupowych lub indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej − nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, narciarskiej oraz w ramach imprez na orientację, przy czym za wycieczkę jednodniową uważa się wycieczkę trwającą minimum trzy godziny.
 4. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 5. Zestawienie liczby wymaganych wycieczek turystyczno-krajoznawczych na dany stopień Odznaki przedstawia poniższa tabela:

III. Weryfikacja Odznaki

 1. Weryfikacja Odznaki następuje na podstawie książeczki wycieczek prowadzonej przez osobę zdobywającą w dowolnej formie (również elektronicznej).
 2. Książeczka powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby zdobywającej Odznakę, daty odbycia wycieczek i przebyte trasy oraz czas ich trwania, wraz z potwierdzeniem ich odbycia. Książeczka powinna być prowadzona w sposób chronologiczny. Wpisu do książeczki może również dokonać opiekun osoby niepełnosprawnej.
 3. Potwierdzenie odbycia wycieczki może być w dowolnej formie, na przykład: odcisku pieczątki z instytucji czy też firmy usytuowanej na trasie wycieczki, fotografii z pokonywanej trasy wycieczki, krótkiego opisu przebytej trasy lub imiennego podpisu, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK (przewodnika turystycznego lub przodownika PTTK danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej), instruktora harcerskiego lub nauczyciela.
 4. Nie zalicza się wędrówek przebytych tą samą trasą do zdobywania kolejnych stopni odznaki.
 5. Odznakę można jednocześnie zdobywać z innymi odznakami PTTK.
 6. Po odbyciu wymaganej liczby wycieczek, odznakę w stopniach brązowym, srebrnym i złotym weryfikują i przyznają oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wskazane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 7. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę znajduje się na stronie www.pttk.pl.
 8. Odznakę w stopniu „Za wytrwałość” przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z członków Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Do wniosku o przyznanie odznaki w stopniu „Za wytrwałość” należy dołączyć książeczkę wycieczek z potwierdzeniem zdobycia odznaki w stopniu złotym.
 9. Nie zalicza się wycieczek odbytych przed datą wejścia w życie regulaminu.
 10. Wręczanie odznak zaleca się aby miało charakter uroczysty.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję Odznaki prowadzi Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 4. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

autorem regulaminu i projektu graficznego odznaki jest Zbigniew Orłowski

wzór odznaki „Sprawny na szlaku”

Lista oddziałów PTTK odpowiedzialnych za weryfikację odznaki „Sprawny na szlaku”

(stan na dzień 01.05.2022r)

Przykładowa kornika przejść

Na potrzeby weryfikacji przejść dokonanych w toku zdobywania kolejnych stopni odznaki PTTK „Sprawny na szlaku” przygotowaniem prosta w swej formie kronikę, podzieloną klasycznie na dwie części. Pierwszą tekstową, gdzie w tabelce zamieszczane są wymagane i dodatkowe dane:

 • w nagłówku:
  • typ i stopień zdobywanej odznaki
  • dane osobowe wymagane regulaminem, w tym stopień niepełnosprawności
 • część opisowa tabelki:
  • data odbycia wycieczki
  • pasmo górskie / miejsce / opis szlaku lub trasy
  • liczba godzin wędrówki / przebyty dystans w kilometrach
  • potwierdzenie / galeria z trasy – tu w moim przypadku zdecydowałem się na weryfikację z postaci przedstawiania kilkunastu zdjęć z danej wycieczki, podając numer galerii zamieszczonej w drugiej części kroniki, jako że prowadzę również własna stronę internetową, jeśli było to możliwe dodawałem również link do galerii na stronie web z wymienionej trasy

Druga część kroniki przejść, jak zostało to już napisane powyżej, zawiera potwierdzenie danej trasy, w tym przypadku zdjęcia przedstawiające mnie i najbardziej charakterystyczne jej punkty. Dana galeria jest powiązana numerem przypisanym trasie w części pierwszej kroniki (część „potwierdzenia…”). Pod każdym zdjęciem zamieszczałem dodatkowo opis miejsca które przedstawia. Wybrałem tę formę gdyż zważywszy że odznaka może być weryfikowana online, oraz fakt że jest fanem fotografii, była ona najpełniejsza, tym bardziej że nie ma tu potrzeby fizycznego druku zdjęć, jak i samej kroniki, co całkowicie znosi jakiekolwiek koszty przygotowania takiej kroniki. Umożliwia to więc prowadzenie jej w całości w komputerze, by po zakończeniu zdobywania danego stopnia po prostu przesłać ją w formacie PDF do weryfikacji w wybranym z listy oddziale PTTK.

Pomimo że to czasem bardzo trudne, a pokusa poddanie się bywa silniejsza, warto walczyć o to by jak najlepiej wypełnić nasz tu na ziemi czas, to pozytywny kapitał który pozostanie z nami na zawsze – tu autor na Przełęczy Nad Łapszanką (zdjęcia wykonała moja Żona) w oczekiwaniu aż zza bieli porannych mgieł wyłonią się Tatry…

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby odbyło się to bardziej konwencjonalnie, gdzie zamiast zdjęć potwierdzeniami będą same pieczątki lub również i zdjęcia. W takim przypadku wystarczy po pobraniu szablonu kroniki z linku zamieszczonego poniżej, wydrukować go by rozpocząć swoją własną przygodę z kompletowaniem kolejnych stopni odznaki PTTK „Sprawny na szlaku”. Możecie też oczywiście przygotować własną kronikę z zachowaniem wymogów określonych w regulaminie, lub po prostu korzystać w tym celu z książeczek PTTK GOT.

dwie przykładowe karty mojej wypełnionej kronika przejść

.

szablon powyższej kroniki do pobrania:

.

pozostałe do pobrania:

.

przydatne linki:

.

wykorzystane źródła:

.

 


artykuł informacyjny: odznaka turystyczna PTKK „Sprawny na szlaku ” strona 1/1

opracowanie: Sebastian Nikiel 01.05.2022

Wykorzystane w artykule informacje, cytaty, zdjęcie, zrzuty ekranu lub grafiki związane z omawianymi zagadnieniami, zaprezentowano zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.

Autor dołożył wszelkich starań aby przedstawione informacje na temat odznaki „Sprawny na szlaku” były dokładne i wiarygodne, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości, wynikające ze zmian wprowadzonych w regulaminie, bądź to liście podmiotów odpowiedzialnych za weryfikację odznaki, przez Polskie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze. Artykuł nie jest ofertą handlową, nie powstał na zamówienie podmiotów i osób trzecich, ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Informacja o prawach autorskich – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 – www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license – www.creativecommons.org