konkurs – Wschody i zachody słońca w górach

konkurs: „Wschody i zachody słońca w górach” – aktualizacja: 24.08.2013

sponsor nagród i organizator: patronat medialny:
konkurs: „Wschody i zachody słońca w górach” – ogłoszenie wyników

Wraz z dniem 22.11.2013 i ogłoszeniem wyników konkursu fotograficznego „Wschody i zachody słońca w górach” kończy się czas jego trwania, przechodząc do historii witryny. Zmagania konkursowe trwały blisko cztery miesiące, czas w którym do „Galerii konkursowej” napłynęło łącznie 281 zakwalifikowywanych do uczestnictwa fotografii, 123 uczestników. Serdecznie Wszystkim dziękuję za udział.

Równocześnie był to drugi z konkursów fotograficznych przeprowadzonych na łamach strony i po raz drugi zostałem mile zaskoczony nie tylko liczbą zgłoszeń, wysokim poziomem nadsyłanych fotografii, ale też tym co uważam za wyjątkowe i ważne – że konkurs wykroczył znacznie poza granice naszego kraju, reprezentując góry całego świata, od najwyższych Himalai, przez Alpy, po góry Kaukazu. To unikatowe i wyjątkowe, gdyż pokazuje piękno gór nie tylko naszych, ale gór jako takich, bez względu na położenie geograficzne.

Miłym i równie ważnym aspektem konkursu, był ten że po raz drugi wzięło w nim kilkanaście niepełnoletnich osób, w tym niektórych bardzo młodych, to bardzo pocieszająca, to bardzo ważne i piękne, bowiem to właśnie Ci młodzi fotografowie są przecież naszą przyszłością – to nowe pokolenie przejmujące od swych Rodziców, Znajomych, Rodzin, miłość do gór, do ich piękna i wszystkiego tego co oferują nam one za każdym razem gdy w nich jesteśmy – dziękuję serdecznie im za udział. Również z tego względu, że poziom ich prac często zaskakiwał wysokim kunsztem, jury przyznało dodatkowe, specjalne wyróżnienie dla jednego z nich.

Wyniki… po naradach, jury w składzie Sebastian Nikiel (przewodniczący jury), Piotr Dziki, oraz Szymon Baron, postanowiło przyznać wszystkie wymienione regulaminem nagrody w tym: miejsca I, II, III, wyróżnienia I, II, III, oraz dodatkowe cztery dodatkowe – (ex aequo) miejsce II i III i dwa wyróżnienia. Dziękuję raz jeszcze Wszystkim uczestnikom, już teraz zapraszając do śledzenia informacji zamieszczanych na łamach witryny na temat kolejnych konkursów.

 • nagrody główne:
  • MIEJSCE I – ADAM GIERCZYK / za zdjęcie: „Trzy Korony zachód słońca”
  • MIEJSCE II – MARIUSZ JĘDRASZCZYK / za zdjęcie: „Prześwity”
  • MIEJSCE II (ex aequo) – ANNA SZYSZKA / za zdjęcie: „Razem od wschodu do zachodu”
  • MIEJSCE III – ZENON OLSZEWSKI / za zdjęcie: „Złoto Himalajów”
  • MIEJSCE III (ex aequo) – KAMIL SZYSZKA / za zdjęcie: „…a tyle jeszcze przed nami”
 • wyróżnienia:
  • WYRÓŻNIENIE I – KLAUDIA KOSEK / za zdjęcie: „Wschód słońca na Rysach”
  • WYRÓŻNIENIE II – ANDRZEJ BURLIKOWSKI / za zdjęcie: „Poranne spacery”
  • WYRÓŻNIENIE III – RAFAŁ LIPIŃSKI / za zdjęcie: „Widok na Tatry Wysokie z doliny Gąsienicowej”
 • wyróżnienia specjalne / dodatkowe:
  • WYRÓŻNIENIE IV – PIOTR ERTELT / za zdjęcie: „Zachód słońca – Babia Góra”
  • WYRÓŻNIENIE specjalne – BARTŁOMIEJ DOMAGALSKI / nagroda specjalna jury dla najmłodszego finalisty konkursu, za kunszt, oraz wrażliwość / za zdjęcie: „Wieczorna zorza”

W imieniu własnym i całego Jury gratuluję Zwycięzcom – Sebastian Nikiel

*          *          *

Zapraszam do zapoznania się z fotografiami zwycięzców…

konkurs: „Wschody i zachody słońca w górach” – o konkursie / regulamin

Konkurs fotograficzny, odbywający się pod hasłem przewodnim:

„Wschody i zachody słońca w górach”

O konkursie:

Góry… miejsce na świecie, punkt geograficzny, formacja geologiczna, pasmo, różnie można je charakteryzować, różnie nazywać, jednak są to tylko suche faktograficzne nazwy, w żaden sposób nie oddające ich piękna, ich prawdziwej natury, mierzonej nie nazwą, ale uczuciem… uczuciem jakie wywołują one w każdym z nas, w każdym kto góry pokochał, dla kogo są one miejscem wyjątkowym.

Piękno gór opisywać można na wiele sposobów, używając w tym celu wielu środków, za pomocą wierszy, prozy, filmów i oczywiście fotografii, której potencjał nad innymi środkami wyrazu mą tą przewagę i zaletę że pozwala jak żadna inna metoda wiernie oddać ich ducha, w sposób zrozumiały dla Wszystkich – zatrzymać niejako w czasie, a równocześnie czynić to przez pryzmat osobistego ich odbioru, przez pryzmat wspomnień, uczuć i emocji…

Wreszcie używając tego właśnie środka wyrazu można oddać ich piękno w szczególnej porze, gdy góry jeszcze bardziej zyskują na swym uroku – są to wschody i zachody słońca. Wieczorem gdy zmęczona dniem natura, zwalnia, wstrzymuje pokornie oddech przed spektaklem jakie zaczyna się na niebie – zachodem słońca i rankiem gdy po nocnym odpoczynku świat na nowo odradza się do życia, zrazu dyskretnie, nieśmiało, potem coraz szybciej, odważniej i pełniej… i taki właśnie jest temat nowego konkursu fotograficznego do udziału w którym serdecznie Wszystkich zapraszam, konkursu który przebiegać będzie pod hasłem przewodnim: „Wschody i zachody słońca w górach”.

Cel konkursu:

Celem nadrzędnym konkursu fotograficznego, przebiegającego pod hasłem przewodnim: „Wschody i zachody słońca w górach” jest promowanie piękna gór, ukazanego poprzez wschody i zachody słońca, pory które jak żadne inne podkreślają ich walory estetyczne, mistyczne, oraz emocjonalne. Ostateczna interpretacja hasła konkursu, pozostaje w gestii zgłaszającego do niego zdjęcia, z zastrzeżeniem że zgłaszane fotografie muszą nawiązywać do głównego tematu konkursowego, zawartego w jego haśle przewodnim.

Zasady:

 1. By wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłaszane do konkursu zdjęcia na adres mailowy – konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
 2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową.
 3. Każde zdjęcie musi mieć minimum 1024px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga nie może przekraczać 10mb dla jednego zdjęcia. Zdjęcia mogą mieć dowolny format graficzny. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2048px i pionowa 1024px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.
 4. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania zdjęć: tytuł zdjęcia, miejsce i datę wykonania, imię i nazwisko autora, LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej (o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem), mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia (z danymi jakim aparatem zostało wykonane, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt, przy czym nie jest to obowiązkowe).
 5. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa balansu bieli i nasycenia, oraz kadrowanie. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
 6. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź nie związane z tematyką konkursu, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
 7. Zgłaszane na konkurs prace nie mogą być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów, ani też być już wcześniej na takowych nagradzane. Autor zgłaszając zdjęcia do musi posiadać pełnię praw autorskich do nich, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.
 8. Zgłaszane zdjęcia nie muszą pochodzić z okresu trwania konkursu, mogą być starsze.

Do kogo adresowany jest konkurs:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno fotoamatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednaka w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców, na udostępnienie danych osobowych (druk zgody do pobrania <TUTAJ>). Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na mail konkursowy konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl, jako skan podpisanego dokumentu (jako załącznik do nadesłanych zdjęć).
 3. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza teren polski.

Terminarz:

 1. Konkurs ma charakter trzy etapowy: zgłoszenie prac konkursowych, głosowanie i ocena prac przez jury, oraz ogłoszenie wyników i poinformowanie o nich osób nagrodzonych.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać od 01.09.2013 do 31.10.2013 do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila).
 3. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wyżej wymienione wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji, będą zamieszczane w galerii konkursowej, w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii jak najszybciej.
 4. Zdjęcia zamieszczane w galerii będą odpowiednio pomniejszane, z możliwością otwarcia w osobnym oknie jako pliku o rozmiarach maksymalnych 1280px szerokości poziomej, natomiast zdjęcia w pierwotnych rozmiarach służyć będą Jury do oceny prac.
 5. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 31.10.2013 nastąpi II etap konkursu – głosowanie i obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 01.11.2013 do 15.11.2013.
 6. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu – co będzie miało miejsce 22.11.2013.
 7. Po zakończeniu obrad i ogłoszeniu wyników osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku, oraz poproszone o podanie adresu pod który zostaną wysłane nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowego adresu w ciągu czternastu dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 06.12.2013 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

Prawa autorskie / organizator konkursu:

 1. Wyłączonym organizatorem konkursu fotograficznego „Wschody i zachody słońca w górach” jest właściciel i administrator strony internetowej www.s-nikiel-mojegory.pl – Sebastian Nikiel (obecnie www.zyciepisanegorami.pl).
 2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, poza wykorzystaniem zgłaszanych fotografii do prezentacji prac w galerii konkursowej jak i po konkursowej, oraz w materiałach reklamujących konkurs (banery, plakaty…) na łamach witryny i jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+)
 3. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.

Głosowanie i Jury:

Jury konkursowe składa się z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Każdy z nich oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób niezależny od sobie wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem zdjęć. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej w tej sposób grupy 30 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród.

Skład Jury:

Sebastian Nikiel – związany z górami od najmłodszych lat życia, fotograf amator, poeta, artysta plastyk… Góry są moim źródłem siły i inspiracji, wiernym Przyjacielem, oraz nauczycielem, fotografia natomiast metodą na dzielenie się pięknem jakiego w nich doświadczam…

.

witryna: www.zyciepisanegorami.pl


Piotr Dziki – wokół siebie szukam ciekawych miejsc i ładnych krajobrazów które cenię najbardziej, obojętnie czy w górach czy na nizinach – moje zdjęcia, to „okienka wspomnień” z tych wszystkich miejsc…

witryna: www.zuziawdrodze.blogspot.com

.

.


Szymon Baron – podróżnik (odwiedził większość państw Europy), społecznik (prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Oddziału PTT w Bielsku-Białej), turysta górski zakochany w Karpatach Ukraińskich; fotografuje by utrwalić piękno i różnorodność odwiedzanych miejsc…

witryna: www.szymek.ptt.org.pl

.

Nagrody

MIEJSCE I

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Bidon aluminiowy z niekapiącym zaworem i karabińczykiem – pojemność 600ml
 4. Zestaw trzech kart do ustawiania balansu bieli i kontrastu firmy GENESIS / zestaw zawiera: kartę neutralną szarą, czarną i białą, firmową smycz i instrukcję obsługi
 5. Album wydawnictwa PASCAL „Podhale. Trzy epoki.”
 6. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Tatry Słowackie. Przewodnik górski.”
 7. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 8. Mapę wydawnictwa Sygnatura „Dokoła Tatr”

MIEJSCE II

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Przewodnik turystyczny wydawnictwa PASCAL – „Rumunia i Mołdowa”
 4. Zestaw trzech kart do ustawiania balansu bieli i kontrastu firmy GENESIS / zestaw zawiera: kartę neutralną szarą, czarną i białą, firmową smycz i instrukcję obsługi
 5. Album wydawnictwa PASCAL „Podhale. Trzy epoki.”
 6. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 7. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Tatry Słowackie. Przewodnik górski.”
 8. Mapę wydawnictwa Sygnatura „Dokoła Tatr”

MIEJSCE III

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Zestaw trzech kart do ustawiania balansu bieli i kontrastu firmy GENESIS / zestaw zawiera: kartę neutralną szarą, czarną i białą, firmową smycz i instrukcję obsługi
 4. Album wydawnictwa PASCAL „Podhale. Trzy epoki.”
 5. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Tatry Słowackie. Przewodnik górski.”
 6. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów,  korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 7. Mapa wydawnictwa Sygnatura „Dokoła Tatr”
 8. Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

WYRÓŻNIENIE I

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Bidon turystyczny firmy SLAZENGER – pojemność 1 litr
 4. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Beskid Sądecki. Przewodnik górski.”
 5. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Beskid Śląski. Przewodnik górski.”
 6. Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

WYRÓŻNIENIE II

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Beskid Sądecki. Przewodnik górski.”
 4. Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

WYRÓŻNIENIE III

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Beskid Sądecki. Przewodnik górski.”
 4. Mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia

miejsce II (ex aequo)

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”
 3. Samopompująca poduszka kempingowa „Self Inflating Pillow” 43x34x8cm
 4. Album wydawnictwa PASCAL „Podhale. Trzy epoki.”
 5. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 6. Praktyczny przewodnik turystyczny wydawnictwa PASCAL – „Słowacja”

miejsce III (ex aequo)

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Album wydawnictwa PASCAL „Podhale. Trzy epoki.”
 4. Wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych
 5. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Tatry Słowackie. Przewodnik górski.”
 6. Turystyczna mata do siedzenia firmy MULTIMAT Compact Kumfie model KMI I 385x290mm

wyróżnienie IV

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Sudety. Przewodnik górski.”
 4. Atlas kieszonkowy wydawnictwa Sygnatura – „Tatry Polskie”

wyróżnienie specjalne

 1. Dyplom
 2. Autorski tomik poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi” << zobacz tomik >>
 3. Album wydawnictwa PASCAL „Podhale. Trzy epoki.”
 4. Praktyczny przewodnik wydawnictwa PASCAL – „Tatry Słowackie. Przewodnik górski.”
Pełny regulamin / dane do pobrania:

Linki:

Do pobrania:

O nagrodzie przewodniej – tomiku „Na krawędzi”:

W skład nagród wchodzi mój pierwszy autorski tomik poezji „Na krawędzi”. Tomik wydany został w styczniu 2013 roku, zawiera 42 wiersze, oraz kilkanaście moich grafik. Wierzę że dobór tematyczny wierszy, ich szeroki przekrój tematyczny, sprawi iż każdy znajdzie w nim coś dla Siebie… tomik ten wspiera również moją walkę z chorobą, można go zakupić na moich aukcjach charytatywnych „Allegro” do których odwiedzenia i zakupu tomiku serdecznie zapraszam – wszystkie zebrane środki ze sprzedaży tomiku, zostaną przekazane na moje subkonto w fundacji „Słoneczko” ze wskazaniem na moje dalsze leczenie.

.

sponsor nagród i organizator: patronat medialny:


konkurs: „Wschody i zachody słońca w górach”