aplikacja KaMap AN

SPRZĘT / nawigacja turystyczna KaMap AN / strona 2/2

Systematyka recenzji:

KOMPAS – opis i uwagi o funkcji…

Bardzo ważna i ciekawa funkcja aplikacji KaMap AN, jej uruchomienie otwiera dostęp do elektronicznej wizualizacji kompasu wskazującego kierunki świata, ale też prędkość przemieszczania, średnią prędkość, oraz wysokość nad poziomem morza. Należy pamiętać że ostateczna funkcjonalność kompasu ściśle jest związana z tym w jakie wyposażone sensory jest nasze urządzenie. Kompas może bowiem działać dwutorowo w oparciu o magnetometr, lub pomiar GPS.

Dwa pierwsze zdjęcia od lewej – bardzo przydatną w nawigacji terenowej jest funkcja KOMAS, przy czym należy pamiętać że ostateczna jego funkcjonalność ściśle jest uzależniona od wyposażenia naszego smartfonu / zdjęcie w środku i po prawej: kolejne wykonane i zapisane za pomocą aplikacji KaMap AN zdjęcie, po lewej jego lokalizacja na mapie, po prawej samo zdjęcie – jest to szczyt Sokołówki w Beskidzie Małym.

USTAWIENIA – opis i uwagi funkcji…

Kliknięcie tej ikonki wywoła wielopoziomowe menu z możliwymi ustawieniami aplikacji. Ilość dostępnych do regulacji parametrów jest naprawdę duża, stąd nie będę ich tu wszystkich opisywał, poprzestańmy tylko na ich krótkim wyliczeniu, w kolejności wyświetlanej na ekranie. Całość tego menu podzielona została na bloki funkcyjne i tak mamy tu kolejno:

 • KOLORY
  • kolor wskaźnika
  • rodzaj wskaźnika
  • kolor śladu
  • kolor trasy
 • INTERFEJS
  • wyświetlaj punkty
  • wyświetlaj skalę
  • wyświetlaj ślady
  • wyświetlaj prędkość
  • wyświetlaj położenie
  • wyświetlaj wysokość
  • przycisk usypiania
 • NAWIGUJ
  • nawiguj wzdłuż trasy
  • odległość od trasy
  • dźwięk ostrzeżenia
 • TECHNICZNE
  • format współrzędnych
  • wyszukaj dokładne mapy
  • kompas magnetyczny
  • częstość odczytu GPS
  • sposób obsługi GPS

Z tej listy pragnę zwrócić uwagę szczególnie na ostatnie dwie pozycje dotyczącą sposobu obsługi GPS, ma ona bowiem bardzo duże znacznie nie tyko dla funkcjonalności aplikacji, tudzież nawigacji GPS, ale przede wszystkim na szybkość rozładowywania akumulatora w naszym urządzaniu, to zaś może realnie przełożyć się na nasze bezpieczeństwo w terenie górskim.

Funkcja to udostępnia zmianę trybu pracy GPS w taki sposób by pracował on w sposób ciągły, również podczas uśpienia smartofnu, lub by się wyłączał podczas przejścia urządzenia w stan uśpienia; wygaszenia ekranu. Jak łatwo się domyślić ta pierwsza opcja spowoduje znacznie szybsze rozładowywanie ogniwa telefonu, tym intensywniejsze im trudniejszy, bardziej osłonięty będzie to teren, druga pozwoli zminimalizować jego zużycie.

Menu ustawień oferuje dostęp do bardzo szerokiego wachlarza funkcji aplikacji, wśród nich jest możliwość wyboru trybu pracy GPS, tudzież częstotliwości odczytu (2, 5, lub 10 sekund), oraz czy pomiar ma być dokonywany w sposób ciągły, czy też tylko gdy urządzenie jest aktywne (zdjęcie po prawej)

To którą wybierzmy opcję ściśle zależy od naszych preferencji i wyboru trybu pracy aplikacji, tudzież jeśli zależy nam na zapisaniu wycieczki / śladu, GPS musi pozostać aktywny przez cały czas (tak zwana praca w serwisie), jeśli natomiast mamy przed sobą wielogodzinną trasę, szczególnie w nieznanym nam terenie, bezpieczniej dla nas będzie zrezygnować z zapisu śladu i całkowite wyłącznie funkcji GPS, lub pozostawienie jej wyłącznie w trybie pracy aktywności urządzenia. Warto tu jeszcze wspomnieć że jeśli decydujemy się na pracę w trybie ciągłym rejestracji GPS można częściowo zminimalizować negatywny wpływ tej funkcji na akumulator przez wybranie dłuższego odstępu czasu odczytu lokalizacji GPS, aplikacja udostępnia nam tu wybór: 2, 5 i 10 sekund.

TRASY – opis i uwagi o funkcji…

Kolejna bardzo ciekawa funkcja, umożliwiająca planowanie nowych tras, jak i edytowanie tych już zapisanych. Wejście do tej części menu otwiera przed nami kilka opcji jego obsługi:

 • otwórz istniejącą trasę / pozwala wczytać na mapę ekranu nawigacyjnego jedną z zapisanych przez nas wcześniej tras (musi być uruchomiona mapa którego trasa dotyczy)
 • komputer trasy / niezwykle ciekawa funkcja umożliwiająca korelację szacunkowego czasu przejścia zaplanowanej trasy, przy wcześniej zdanej prędkości przemieszczania (do wyboru średniej lub zadanej) z czasem rzeczywistym podawanym na bieżąco podczas jej pokonywania, funkcja porównuje również ilość pokonanych kilometrów, z wartością szacunkową długości trasy
 • nowa trasa / umożliwia rozpoczęcie rysowania nowej trasy na ekranie nawigacyjnym
 • zapisz trasę do pliku
 • skasuj plik trasy
 • edytuj trasę
 • zakończ wyświetlanie trasy / wciśnięcie tej funkcji umożliwi zamknięcie podglądu naszej zaplanowanej trasy na podkładzie mapy

Menu funkcji TRASY, wśród opcji natrafimy na bardzo przydatny KOMPUTER TRASY, po prawej narzędzia do edycji trasy…

ŚLADY – opis i uwagi o funkcji…

Niezwykle użyteczna i zyskująca w ostatnich latach na popularności funkcja, obecna w większości podobnych aplikacji, choć same rozwiązania obsługi w jej zakresie bywają różne. Wśród wielu dostępnych funkcji KaMap AN, ta szczególnie okazała się dla mnie przydatna, co ma związek między innymi z tworzeniem opisów szlaków, czy przejść wytyczanych poza nimi. Funkcja bardzo precyzyjnie określa pokonaną marszrutę, ułatwiając dalszą pracę nad opisem trasy, ale też dzielenie się nią z innymi.

Inną równie przydatną opcją narzędzia rejestrowania naszego śladu, jest tak zwany (w aplikacji) KOMPUTER ŚLADU zawiera on szereg przydatnych informacji, w tym dotyczącej prędkości naszego marszu, zapisując jej parametry dla prędkości: chwilowej, maksymalnej i średniej, oprócz tego zapisywana jest całkowita długość pokonanej trasy, czas przejścia, oraz suma przewyższeń. Ta ostatnia dodatkowo ilustrowana jest za pomocą graficznego wykresu przebiegu spadków i podejść na trasie. Wszystkie te informację, jak i globalnie funkcja, zawierają w sobie duży potencjał możliwych zastosowań, od wspomnianych faktograficznych, przez społecznościowe, po treningowe.

Menu funkcji rejestrowania śladu oferuje opcje:

 • rejestruj ślad – kliknięcie spowoduje uruchomienie akcji rejestrowania śladu naszej marszruty, by funkcja w pełni działała należy włączyć GPS / zakończ rejestrowanie śladu – funkcja pojawi się po wcześniejszym aktywowaniu rejestracji śladu
 • nowy ślad / pozwala utworzyć nowy ślad, uwaga jeśli nie zapisaliśmy wcześniejszego, a aktywujemy tą funkcję utracimy niezapisane dane
 • komputer śladu / pozwala przejść do zapisanych danych statystycznych śladu
 • otwórz ślad / pozwala wybrać i wczytać wcześniej zapisany ślad
 • zapisz ślad do pliku / funkcja umożliwia zapisanie zarejestrowanego śladu do pliku w celu późniejszego przeglądania
 • skasuj plik śladu / pozwala wybrać z listy ślad do usunięcia
 • zakończ wyświetlanie śladu / kończy proces rejestracji śladu, uwaga również tu należy przed wyjściem z funkcji zapisać dane z rejestrowanego śladu w przeciwnym razie utracimy nie zapisane dane

KaMap AN umożliwia rejestrowanie śladu przebiegu naszej marszruty, jest to ogromna zaleta aplikacji, zapisany plik można potem wyświetlać, edytować, jak i przesyłać, tu dwa pierwsze zdjęcia od lewej – menu funkcji ŚLADY, dwa kolejne przedstawiają zrzuty z procesu zapisywania śladu w terenie, podczas krótkiego testowego wypadu w warunkach raczej miejskich, lecz wszak miejsce ma tu tylko wtórne znacznie – korzystając z funkcji należy pamiętać że aby ślad był zapisywany musi zostać uruchomiony GPS w trybie serwisowym, tudzież stałym pomiarze / o aktywnej funkcji zapisu śladu świadczy między innymi widoczny w górnym prawy rogu czerwony punkt, prócz tego podczas marszu wyświetlane są takie dane jak: prędkość przemieszczania (km/h), wysokość nad poziomem morza, długość już zapisanego śladu, oraz średnia prędkość (km/h).

Warto tu jeszcze przypomnieć ku przestrodze że funkcja aktywnie wykorzystuje GPS, oznacza to stosunkowo duże obciążenie dla akumulatora urządzenia, warto to wziąć pod uwagę jeśli nasza trasy liczy kilka godzin, by nie zostać niemile zaskoczonym przez nagły komunikat o wyczerpaniu baterii… podczas krótkiego testu terenowego, przy włączonej funkcji GPS w trybie serwisowym (ciągła rejestracja, nawet przy uśpionym urządzeniu), oraz ustawioną częstotliwością pomiaru na 5 sekund, w ciągu godziny marszu funkcja rejestrowania śladu zużyła około 8% akumulatora, co w praktyce oznacza że zapis trwający około 10 godzin zużyłby 80% energii. Wartości te są oczywiście mocnym przybliżeniem, realna wartość zależnym jest od wielu specyficznych czynników (jak choćby temperatura otoczenia, ilość włączonych w tle innych aplikacji…), sam zapis kontrolny dotyczy akumulatora Li-Ion o pojemności 2800 mAh smartfonu LG G5 (H850).

od lewej: kolejne zrzuty z trasy, widać przyrastającą długość śladu / zrzut po prawej – wśród opcji funkcji ŚLADY jest tak również KOMPUTER ŚLADU, jest to niezwykle przydatne narzędzie, dostarczające szeregu przydatnych informacji na temat trasy / śladu który został zapisany…

PUNKTY – opis i uwagi o funkcji…

Bardzo przydatna, poznawcza funkcja, umożliwiająca łatwe dzielenie się lokalizacją ciekawych miejsc z innymi, sam wielokrotnie się nią posiłkowałem, w szczególności podczas określania jakiegoś ważniejszego miejsca na danym szlaku, zamieszczając później te dane w opisie takich tras (dział witryny SZLAKI). Dobrym przykładem będzie tu lokalizacja Skały Czarownic w Beskidzie Mały (<<OPIS SZLAKU>>), czy średniowiecznej Warowni Wołek (<<OPIS SZLAKU>>). Kliknięcie tej funkcji aktywuje ekran z dostępnymi trybami pracy:

 • zapisz pozycję GPS / nowy punkt – pozwala na zapisanie nowego punkt z danymi GPS, plikowi należy nadać własną nazwę, domyślna będzie mało intuicyjna, ułatwi nam to późniejsze ich przeglądanie, punkt taki można również utworzyć bezpośrednio z poziomu ekranu nawigacyjnego z mapą, wybierając z menu w prawym górnym rogu ikonkę pinezki i umiejscawiając ją w wybranym miejscu na mapie, wówczas uruchomiony zostanie ten sam ekran co w przypadku próby utworzenia punktu z poziomu tego menu
 • przeglądaj punkt
 • otwórz plik z punktami
 • zapisz punkty do pliku – funkcja umożliwia zapisanie do pliku określonego punktu, w celu późniejszego przeglądania, lub wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami
 • skasuj plik punktów
 • zakończ wyświetlanie punktów – kliknięcie kończy wyświetlanie zarejestrowanych punktów na mapie

zrzut po lewej i w środku – menu funkcji PUNKTY / …korzystanie z opcji tworzenia własnych punktów na mapie umożliwia zapisanie lokalizacji GPS ciekawych miejsc, nie zawsze wszak oznaczonych na mapach, tu na zdjęciu po prawej jest to górny odcinek potoku Barbara w Dolinie Wapienicy, Beskid Śląski, jego zapisane dane to: szerokość geograficzna 49,759388 i długość 18,976594.

WYMIANA DANYCH – opis i uwagi o funkcji…

Niezwykle przydatna i ważna funkcja, o znacznie szerszych niż mogłoby się wydawać trzymając tylko smartfon w dłoniach możliwościach. Funkcja bezpośrednio wiążąca się z jednym z mocniejszych atutów aplikacji, tudzież możliwością pobrania jej wersji na komputer wyposażony w jeden z obsługiwanych systemów Windows (Windows XP, Vista 7 i 8). Samą aplikację w tej ostatniej wersji omówię nieco dalej, tu skupimy się tylko na samym procesie wymiany danych pomiędzy urządzeniami, tu na przykładzie menu aplikacji mobilnej, acz proces ten przebiega podobnie w przypadku aplikacji komputerowej. Po dotknięciu funkcji „WYMIANA DANYCH” przedostaniemy się do krótkiej listy menu funkcyjnego:

 • wyślij dane – kliknięcie funkcji uruchamia proces wyboru danych do przesłania na inne urządzenie, do wyboru mamy możliwość przesłania: trasy, śladu, lub punktu, sam proces przesyłania danych jest niezwykle prosty, opisałem go szerzej poniżej
 • pobierz dane – tryb umożliwiający odwrotny od powyższego proces, polegający na odebraniu danych wysłanych na serwer z poziomu aplikacji na innym urządzeniu, również w jej wersji komputerowej

Z całą pewnością ważnym filarem atutów aplikacji KaMap AN jest dostępność różnych jej wersji zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery, funkcjonalność taka była by jednak mocno upośledzona gdyby nie było możliwości wymiany danych pomiędzy nimi, oczywiście twórcy aplikacji zadbali o ten aspekt pracy umożliwiając proste wysyłanie i odbieranie takich danych jak: trasy, ślady, czy punkty, proces działa w obu kierunkach, to jest z urządzeń mobilnych na komputery i odwrotnie. Całość jest niezwykle prosta i intuicyjna, wystarczy wybrać treść jaką chcemy przesłać, następnie wskazać odpowiedni plik, po czym nacisnąć „wyślij” jeśli wszystko przebiegło prawidłowo wyświetli się okienko z kodem dostępu do pliku, kod ten wprowadzamy na urządzeniu docelowym podczas pobierania przesłanego pliku…

O PROGRAMIE – opis i uwagi o funkcji…

Funkcja czysto informacyjna, co nie oznacza że bez żadnego znaczenie, bynajmniej, prócz podstawowych danych o twórcy aplikacji, oraz jej wersji znajdziemy tam też przydatny link do pełnej wersji instrukcji, co może mieć szczególnie duże znacznie dla początkujących użytkowników. Instrukcja pomimo że zawiera mnóstwo szczegółów napisana została w bardzo czytelny sposób prowadząc użytkownika krok po kroku po wszystkich funkcjach aplikacji.

Menu funkcyjne zakładki O PROGRAMIE

Oprócz tego w zakładce znajdziemy również informacje o licencji na jakiej udostępnia jest aplikacja, oraz ta informująca o ciekawym fakcie że dane dotyczące wysokości w widoku 3D uzyskane zostały na podstawie danych z misji NASA SRTM*

Smartfon to tylko początek – czyli o komputerowej wersji aplikacji…

Jak już to kilkukrotnie wspominałem podczas opisywania aplikacji KaMap AN i jej funkcji, oprogramowanie występuje w trzech wersjach na urządzenia mobilne wyposażone w system Android, dla systemów nawigacji Windows (Windows CE 4, 5, 6 oraz Windows Mobile), oraz dla systemu komputerowego Windows w wersji Windows XP, Vista, 7 i 8. Obecność wersji przystosowanych do pracy w różnych środowiskach, jest mocnym atutem KaMap AN, umożliwiając korzystanie z niej na różnych urządzeniach, co ma swój ważny wymiar praktyczny, trudno bowiem planować dokładnie trasę, lub ją edytować na malutkich ekranach smartfonów, oczywiście jest to możliwe i z pewnością warto sięgać również po tą możliwość, lecz trudno tu mówić o pełnej wygodzie.

Niekwestionowaną zaletą pracy z KaMap jest jej wersja komputerowa, pozwalająca w domowym zaciszu na dużym ekranie przeglądać już zarejestrowane dane, lub tworzyć nowe, sama aplikacja posiada wszystkie możliwości jej wersji mobilnej, ma też zbliżoną obsługę, dotyczy to również procesu pobierania i rejestracji nowych map. Tu uwaga, warto wiedzieć że posiadane już i aktywowane mapy na urządzeniu mobilnym (lub odwrotnie) możemy pobrać i aktywować dla łącznie czterech urządzeń (dwóch komputerów i dwóch urządzeń mobilnych), co radykalnie obniża koszt jednostkowy mapy…

Sama obecność zróżnicowanych typów aplikacji nie rozwiązuje oczywiście jeszcze wszystkich problemów, wszak powstałe i zapisane dane na wersji komputerowej trzeba jakość jeszcze przenieść na urządzanie mobilne i tu twórcy udostępniają nam bardzo przydatne narzędzie wymiany danych. Tryb ten obecny jest w aplikacji mobilnej jak i wersji desktopowej. Sam proces wymiany danych przebiega bardzo prosto, wybieramy dane które chcemy przesłać pomiędzy urządzeniami, a jak to już zostało wymienione, mamy tu do wyboru zapisane trasy, ślady, lub punkty, po czym zatwierdzamy wybór klikając, czy dotykając WYŚLIJ, po czym pojawi się okno potwierdzające wysłanie wybranego pliku na serwer, wraz z kodem uprawniającym do odbioru danych na innym urządzeniu. Działa to dokładnie tak samo na każdym z nich, chcąc odebrać dane tu poniżej na przykładzie aplikacji desktopowej klikamy kolejno: wymiana danych / pobierz trasy, ślady, lub punkty – po czym pojawia się okno dialogowe proszące nas o wprowadzenie podanego wcześniej hasła odbioru. Jeśli wszystko przebiegło właściwie poinformuje nas o tym kolejne okno potwierdzające odbiór danych.

Proces pobierania i wysyłania danych pomiędzy urządzeniami z aplikacją KaMap jest niezwykle prosty, tu po lewej jej wersja mobilna, po wybraniu typu pliku do przesłania (mamy do wyboru trasy, ślady, oraz punkty), wybierając wyślij otrzymamy kod dostępu do pliku, aby go otworzyć w aplikacji komputerowej z górnej belki nawigacyjnej (zrzut ekranu po prawej): wymiana danych / pobierz trasy, ślady lub punkty…

W kolejnym kroku z górnej belki menu wybieramy „Planuj trasę”, a następnie otwórz plik trasy / usuń plik, po czym w oknie dialogowym wybieramy plik do wyświetlenia, to wszystko… no prawie, oczywiście jeśli plik dotyczy terenu powiedzmy jak w moim przykładzie Beskidu Małego, taką właśnie musimy mieć załadowaną mapę. No właśnie mapę… a skąd te mapy? Czy znów trzeba płacić za ich zakup by mieć je na drugim urządzeniu? Bynajmniej i to kolejny duży plus funkcjonalności KaMap AN, raz zakupione licencje map mogą zostać aktywowane łącznie aż na czterech urządzaniach, w tym dwóch komputerach i dwóch urządzeniach mobilnych. Trzeba przyznać że takie rozwiązanie radykalnie obniża koszt pracy z aplikacją, powiedzmy dla przykładu jeśli cena mapy wyniosła 20zł, a użytkujemy ją na czterech różnych urządzaniach koszt jednostkowy spada do zaledwie 5zł, to zaś zmienia proporcje na które uskarżają się często nowi użytkownicy, gdyż za stosunkowo niską cenę otrzymujemy przecież dostęp do profesjonalnie przygotowanych map terenowych, a nie tylko prostych mapek wybranych szlaków / tras, naniesionych na podkłady Google.

…po czym w kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o wprowadzenia opisanego wcześniej kodu dostępu do pliku (zrzut ekranu na górze po lewej), jeśli kod jest prawidłowy pojawi się okno określające nazwę pliku który możemy pobrać (po prawej na górze) i to wszystko plik został pobrany. Jeśli będziemy chcieli go otworzyć ponownie z górnej belki nawigacyjnej wybieramy kolejno zakładkę której plik dotyczy planuj trasę, ślad, lub punkty użytkownika, w tym przykładzie jest to: planuj trasę / otwórz plik trasy – usuń plik (zrzut ekranu na dole po lewej), po czym w kolejnym kroku pojawi się w osobnym oknie lista dostępnych do otwarcia lub usunięcia tras (po prawej na dole)

…po właściwym wczytaniu pliku w tym przykładzie trasy, poinformuje nas o tym osobny komunikat, po jego zamknięciu trasa zostanie wczytana na mapę (tu na ekranie po prawej naniesiona niebieską linią) – uwaga by było to możliwe musimy mieć otwartą właściwą mapę (o zakresie odpowiadającym zakresowi trasy)

Sama aplikacja KaMap AN w wersji komputerowej zawiera wszystkie te same funkcje co jej mobilny odpowiednik, łącznie z trybem kompasu, oraz danymi lokalizacyjnymi GPS. Duży ekran umożliwia z kolei znacznie prostszą pracę nad przyszłymi wojażami terenowymi. Z całą pewnością jest to świetne rozwiązanie ułatwiające nie tylko planowanie nowych tras, ale i przeglądanie, czy edycję już tych zapisanych podczas naszego wypadu.

od lewej: wersja komputerowa aplikacji została również wyposażona w kompas / aplikacja KaMap AN niezależnie od wersji pozwala na przeglądania i dodawanie treści do powiązanego z nią serwisu Ciekawa Wycieczka

Znak czasów czy lenistwo?

Z całą pewnością rozwiązania takie jak aplikacja KaMap AN, jak i jej podobne znajdą równie szerokie grono zwolenników, jak i przeciwników, podobnie jak same smartfony i komputery. Czy to znak czasów, zmiana sposobu użytkowania w tym przypadku map i nawigacji terenowej? Czy aplikacje takie zwalniają nas z obowiązku umiejętności choćby w zakresie podstawowym zasad posługiwania się mapami? Tak i nie równocześnie… tak z pewnością jest to znak czasu, tak rozwiązania te będą ewoluować stopniowo wypierając dawne metody, ale równocześnie dopóty nie powstaną znacznie wydajniejsze ogniwa zasilające smartfony czy ich przyszłych następców, nadal będzie to wyłącznie jedna z możliwości a nie rozwiązanie eliminujące konieczność posiadania papierowych map i co jeszcze istotniejsze umiejętności korzystania z nich.

I w tym właśnie miejscu, w ten przejściowy okres technologiczny idealnie wpisują się takie rozwiązania jak aplikacja KaMap AN, która umożliwia dostęp do wszystkich nowoczesnych funkcji, bazując jednak na elektronicznych odpowiednikach tradycyjnych map, co wymusza na posiadaczu choć podstawową wiedzę w poruszaniu się po nich, jak znajomość legendy, metod oznaczenia obiektów, typów tras, czy umiejętność odczytywania i stosowania skali… Nie mam wątpliwości że z czasem powstaną nowe, skonstruowane w oparciu o dziś być może jeszcze nawet nie wymyślone technologie akumulatory, które przestaną być ograniczeniem dla funkcjonalności urządzeń. Nie mam też wątpliwości że zespół tworzący aplikację KaMap podąży za tymi zmianami w równie udany sposób jak miało to miejsce dotychczas.

Na przestrzeni lat użytkowania aplikacji KaMap AN pomimo wieloletniego doświadczenia górskiego, niejednokrotnie ratowała mi ona skórę znacznie ułatwiając wydostanie się nieznanego terenu, odnalezienie dzikiej ścieżki gdy poruszałem się poza szlakami, czy odwrotnie zagubionego podczas załamania pogody szlaku, bez konieczności długiego poszukiwania i błądzenia…

Jeśli więc poszukujecie aplikacji do nawigacji po terenach górskich, ale i każdym innym określonym zakresem dostępnej mapy, aplikacji która umożliwi wam dzielenie się pięknymi wojażami z innymi, tworzenie własnych tras, jak i poznawanie tras innych użytkowników gorąco zachęcam was do wyboru aplikacji KaMap AN – aplikacji która na przestrzeni wielu lat nigdy mnie nie zawiodła za to nieraz wspomogła w górskiej akcji.

…nawigacja KaMap AN przydaje się w bardzo wielu przypadkach, szczególnie w nocy gdy trudniej jest zlokalizować znaki na drzewach, podczas załamania pogody, czy po prostu w nieznanym terenie, nie należy jednak zapominać że będzie ona działać tylko i wyłącznie tak długo jak długo nie rozładujemy akumulatora naszego smartfonu, a że tym wciąż daleko do doskonałości, NIGDY nie należy zapominać o zabraniu również wersji papierowych map! Po lewej autor podczas późno wieczornego i nocnego zejścia z Magurki Wilkowickiej, tu w rejonie Sokołówki / po prawej podczas częściowo „dzikiego” przejścia Doliną Wapienicy na zbocza Stołowa w Beskidzie Śląskim

Słowo na zakończenie…

Powyższa recenzja, pomimo iż starałem się by była jak najbardziej treściwa nie jest oczywiście tak precyzyjna, ani nie zawiera wszystkich wskazówek użytkowych, zawartych w instrukcji obsługi aplikacji, dostępnej zarówno w samej aplikacji jak i na oficjalnej stronie KaMap AN – strony do której odwiedzenia zachęcam gdyż prócz wspomnianych informacji nadzielicie na niej również szereg wideo-poradników opisujących poszczególne jej funkcję.

Na koniec po raz kolejny pozwolę sobie przestrzec wszystkich potencjalnych użytkowników omawianej aplikacji czy dowolnej innej o podobnym zastosowaniu, przez zaniechaniem noszenia ze sobą map papierowych, jak i posiadania umiejętności korzystania z nich. Póki nie powstaną całkowicie niezawodne urządzenia, wyposażone w znacznie wydajniejsze ogniwa, zawsze należy pamiętać o tym że każda aplikacja będzie tak długo działać jak działa urządzenie na którym jest zainstalowana.

zdjęcia od lewej: hala na Błatniej (inaczej Błotnym) w Beskidzie Śląskim 18.08.2016 / …tuż przed zadymką śnieżną na szczycie wieży widokowej na Szyndzielni, Beskid Śląski 11.03.2017

.

Testowano na urządzeniach:

 • SONY Xperia S (LT26i) / 2013-2015r
 • SONY Z2 (DB6503) / <<recenzja>> / 2015-2017r
 • LG G5 (H850) / <<recenzja>> / …od wiosny 2017r

Zalety:

 • prosta, intuicyjna obsługa
 • czytelne, prowadzące krok po kroku wskazówki po funkcjach aplikacji
 • mnóstwo dodatkowych funkcji nawigacyjnych
 • wersja aplikacji na PC z możliwością wymiany danych pomiędzy uprzędzeniami
 • współpraca z aparatem fotograficznym smartfonu
 • ciągła praca nad rozwojem aplikacji / częste aktualizacje
 • wsparcie techniczne
 • wzorowa optymalizacja w tym:
 • brak negatywnego wpływu na wydajność smartfonu
 • małe obciążenie dla RAM / ROM
 • zminimalizowane obciążenie dla akumulatora urządzenia
 • design

Wady:

 • brak

Uwagi:

Brak aktualizacji samych map, zmuszający do ich okresowej wymiany co wiąże się z kosztem zakupu nowej mapy. Uwaga kierowana wyłącznie do wszystkich wydawnictw kartograficznych wydających mapy na urządzenia elektroniczne.

.

* SRTM – Shuttle Radar Topography Mission – międzynarodowa misja przeprowadzona przez agencje kosmiczne Stanów Zjednoczonych (NASA), Niemiec (DLR) oraz Włoch (ASI), której celem było zebranie z pokładu promu kosmicznego Endeavour danych do opracowania numerycznych modeli terenu (NMT) lądów.

.

Przydatne linki:

.

strona domowa aplikacji:

www.kamap.pl

autor dziękuję całemu zespołowi KaMap AN za współpracę przy tekście recenzji

.


tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem zrzutów ekranów aplikacji i map: Sebastian Nikiel

Wszystkie zdjęcia map, zrzuty ekranu aplikacji KaMap AN jak i znaków towarowych użytych w niniejszej recenzji zostały wykorzystane wyłącznie w celach poglądowych, są chronione prawem i nie mogą być wykorzystywane bez zgody ich właścicieli przez osoby trzecie.

Informacja prawna – zgodnie z przepisami polskiego prawa, niniejszym informuję że wszystkie wyrażane na łamach tej strony, jak i stronach opisów do których prowadzi, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium, wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo linii danego modelu produktu. Opisy te mają na celu wyłącznie charakter informacyjny i nie są ofertą handlową.